Kto sme

Sme spoločenstvom ľudí, ktorí vyznávajú, že Ježiš Kristus je ich Pánom a Spasiteľom. Našou veľkou snahou a aj úlohou je zvestovať evanjelium – vzácne a hlboké posolstvo o Božej láske voči nám.

Zároveň sme evanjelikmi podľa augsburského vyznania, čo znamená, že náš cirkevný zbor je súčasťou Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku, konkrétne Západného dištriktu a Hontianskeho seniorátu ECAV.

Chceme byť spoločenstvom, v ktorom by ľudia mohli stretnúť živého Krista.
Ste medzi nami srdečne vítaní!

Rozloha cirkevného zboru zahŕňa mestá a obce: Hodruša-Hámre, Žarnovica, Nová Baňa, Veľké Pole, Hliník nad Hronom, Prochot, a ďalšie. Podľa sčítania obyvateľstva v roku 2011 sa na tomto území prihlásilo k ECAV viac ako 350 obyvateľov, najviac v obci Hodruša-Hámre (146). V nej je aj sídlo cirkevného zboru – matkocirkev – avšak cirkevný zbor tu už nemá ani faru. Cirkevný zbor je dlhodobo (už niekoľko desaťročí) administrovaný z Banskej Štiavnice. Štiavnickí farári sa podľa svojich možností čo najlepšie snažia zabezpečiť pastoráciu tohto rozsiahleho územia.
 

Informácie

Názov: Cirkevný zbor ECAV na Slovenku Hodruša-Hámre

Administrujúci farský úrad: Ev. a. v. farský úrad, Dolná ružová 10, 969 01 Banská Štiavnica

Dištrikt: západný
Seniorát: hontiansky

IČO: 31899056

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
č. ú.: SK68 0900 0000 0051 1946 4585

Cirkevný zbor má právnu subjektivitu.